Lộ trình

Những nhiệm vụ đang triển khai
  • Beta-Test of Live streaming
  • Launching Short-Form Content
CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH GẦN ĐÂY
  • Developed Livestream Beta-Version
  • Developed a Matchmaking System for both Creators and Advertisers

Tháng sáu, 2018

Bản phát hành Whitepaper v 1.2

Tháng 10, 2018

Khởi chạy trang web ChainFlix

Tháng 1 năm 2019

Thiết kế kiến ​​trúc lưu trữ phân tán, phát triển thuật toán PoA

Tháng Hai, 2019

Phát triển dịch vụ Chainflix

Tháng Ba, 2019

Bản phát hành Alpha ứng dụng Chainflix

Tháng 4, 2019

Web Chainflix Android, Bản phát hành Alpha Beta, Bản phát hành Whitepaper v 1.3

Tháng 9 năm 2019

Bản phát hành Whitepaper v 1.4

Tháng Mười Một, 2019

ChainFlix Close Beta

Tháng 2 năm 2020

Bản phát hành Chainflix Open Beta, Whitepaper v.1.5

Tháng 3 năm 2020

Bản phát hành Whitepaper v 1.7

Quý 2 năm 2021

Nền tảng Chainflix Khởi chạy Danh sách Chính thức

Q2 2021

Listed Chainflix on the BitMart Exchange

Q3 2021

Start to develop livestream feature

Q1 2022

Listed Chainflix on the LBANK Exchange

Q2-Q3 2022

Developed Livestream Beta-Version
Developed Matchmaking System that helps to encourage networking and promote connections for both creators and advertisers.

Q4 2022

Beta-Test of Live streaming
Launching Short-Form Content

Q1 2023

Listing Chainflix to a New Crytocurrency Exchange
Launching Short-Form Content based e-Commerce

Q2 2023

Launching VOD Streaming based e-Commerce
Launching NFT

Q3 2023

Launching Ads Feature

Q4 2023

Distributed Storage based Router Development

Q1 2024

Distributed Storage based Router Device Commercialization

Coming Soon

Connect To A Wallet

Connect

Supports Metamask, dApp Browser